Aktualności

 


INFORMACJA

Żyrardowskie T.B.S. Sp. z o.o. informuje, że od dnia 08.07.2024r. będą przyjmowane wnioski o najem lokali wybudowanych w poprzednich latach, zwalnianych przez obecnych najemców.

Wnioski będą rozpatrywane jedynie w przypadku pojawienia się wolnych lokali mieszkalnych – Nabór uzupełniający

Wnioskodawcy muszą spełniać wymogi art. 30.1. ustawy z dnia 26.10.1995r. „o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa” (tj. Dz.U. z 2023 poz. 790 z późn.zm.).

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do dnia 08.08.2024r. w siedzibie Żyrardowskiego T.B. S. Sp. z o.o. przy ulicy 11 Listopada 48 w godzinach 07:00 – 15:00.

Szczegółowe informacji można uzyskać w siedzibie Żyrardowskiego TBS Sp. z o.o. przy ulicy 11 Listopada 48 lub telefonicznie pod nr 46 855 30 00 w dni robocze w godz. 07:00 – 15:00.

W zakładce „pliki do pobrania” dostępny jest wniosek o najem lokalu.

 

——————————————————————————————————————–

Szanowni mieszkańcy

W związku z obowiązująca ustawą „O utrzymaniu porządku i czystości w gminach” z dn. 13.09.1996r.  obowiązkiem każdego mieszkańca jest segregacja odpadów powstających w lokalu oraz ich deponowanie w odpowiednich do tego celu przeznaczonych kontenerów.

Na podstawie kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa  stwierdzono, że w większości przypadków w zasobach Żyrardowskiego T.B.S. Sp. z o.o. obowiązek ten nie jest realizowany.

W związku z powyższym zgodnie z art. 6ka. ust. 3 w/w ustawy Prezydent Miasta Żyrardowa może nałożyć na nieruchomości, które nie realizują obowiązku segregacji odpadów, wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku wydania przez Prezydenta Miasta Żyrardowa takiej decyzji oplata zgodnie z zapisami ustawy może wzrosnąć czterokrotnie.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Żyrardowskie T.B.S. Sp. z o.o. .informuje, że wszyscy lokatorzy zamieszkujący w zasobach naszej spółki i ponoszący opłatę z tytułu wywozu odpadów komunalnych mogą  dodatkowo osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych osób ( wzór upoważnienia na stronie e-mail:pgk@pgk.zyrardow.pl) dostarczać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych / PSZOK-u / w Żyrardowie przy ul. Czystej 5.

Do PSZOK-u  można  oddać między innymi takie odpady jak:

– opony 5 szt./rok

– odpady remontowo-budowlane 400 kg./rok

– odpady zielone /trawa, gałęzie, itp./

Należy tylko przy odbiorze przedstawić dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i potwierdzenie opłaty za odpady komunalne .

upowaznienie