Aktualności

INFORMACJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Mieszkaniowej Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przekazujemy w załączeniu Protokół wraz z listą podstawową , rezerwową oraz osób niezakwalifikowanych .

Protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wraz z załącznikami

 

Jednocześnie informujemy, że do dnia 26.07.2022r. osoby nie zakwalifikowane na listę osób przewidzianych do podpisania umowy najmu mogą złożyć pisemne umotywowane odwołanie do Rady Nadzorczej Spółki. Odwołania składane  są w siedzibie  Żyrardowskiego T.B.S. Sp. z o.o.             Decyzje Rady Nadzorczej są ostateczne.

 

 

 

 

 

 


Żyrardowskie T.B.S. Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków na najem lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku przy ulicy Parkingowej w Żyrardowie. Planowany termin zasiedlenia budynku – Listopad 2023r.

Inwestycja obejmuje wybudowanie 24 lokali mieszkalnych dwupokojowych o metrażu ok. 50,00 m2  i 24 lokali trzypokojowych o metrażu od 60,00m2 do 70,00m2  .

Przewidywana wysokość partycypacji dla lokali dwupokojowych:

– ok. 57.000,00zł. + kaucja

Przewidywana wysokość partycypacji dla lokali trzypokojowych:

– ok. 67.000,00zł. – 77.000,00zł. + kaucja

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do dnia 15.06.2022r. w siedzibie  Żyrardowskiego T.B. S. Sp. z o.o. przy ulicy 11 Listopada 48 w godzinach 07:00 – 15:00.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Warunki  jakie muszą spełniać wnioskodawcy zostały zawarte w Zarządzeniu  76/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 marca 2022r.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Żyrardowskiego TBS Sp. z o.o. przy ulicy 11 Listopada 48 lub telefonicznie pod nr 46 855 30 00 w dni robocze w godz. 07:00 – 15:00.

W zakładce pliki do pobrania można pobrać wniosek o najem lokalu oraz zapoznać się z Zarządzeniem 76/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 marca 2022r.

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

Szanowni mieszkańcy

W związku z obowiązująca ustawą „O utrzymaniu porządku i czystości w gminach” z dn. 13.09.1996r.  obowiązkiem każdego mieszkańca jest segregacja odpadów powstających w lokalu oraz ich deponowanie w odpowiednich do tego celu przeznaczonych kontenerów.

Na podstawie kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa  stwierdzono, że w większości przypadków w zasobach Żyrardowskiego T.B.S. Sp. z o.o. obowiązek ten nie jest realizowany.

W związku z powyższym zgodnie z art. 6ka. ust. 3 w/w ustawy Prezydent Miasta Żyrardowa może nałożyć na nieruchomości, które nie realizują obowiązku segregacji odpadów, wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku wydania przez Prezydenta Miasta Żyrardowa takiej decyzji oplata zgodnie z zapisami ustawy może wzrosnąć czterokrotnie.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Żyrardowskie T.B.S. Sp. z o.o. .informuje, że wszyscy lokatorzy zamieszkujący w zasobach naszej spółki i ponoszący opłatę z tytułu wywozu odpadów komunalnych mogą  dodatkowo osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych osób ( wzór upoważnienia na stronie e-mail:pgk@pgk.zyrardow.pl) dostarczać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych / PSZOK-u / w Żyrardowie przy ul. Czystej 5.

Do PSZOK-u  można  oddać między innymi takie odpady jak:

– opony 5 szt./rok

– odpady remontowo-budowlane 400 kg./rok

– odpady zielone /trawa, gałęzie, itp./

Należy tylko przy odbiorze przedstawić dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i potwierdzenie opłaty za odpady komunalne .

upowaznienie