O nas

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

96-300 Żyrardów ul. 11 Listopada 48
Tel. +48 (046) 855 30 00, tel./fax +48 (046) 854 22 41
NIP 838-16-44-803; REGON 016174940

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS 0000147808 Kapitał zakładowy: 27.381.000,00 zł.
Bank: BS Sk-ce Filia Żyrardów 29 9297 0005 0447 6267 2002 0002

 

O spółce

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest Spółką gminną powołaną na podstawie uchwały Nr XIII/102/99 Rady Miejskiej w Żyrardowie z dnia 29.10.1999r. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000147808 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy KRS. Swą działalność Spółka rozpoczęła w roku 2000.

 

Organy Spółki

Najważniejszy organ Spółki to Zgromadzenie Wspólników, którym jest Prezydent Miasta Żyrardowa lub delegowany przez niego pełnomocnik. Stały nadzór nad działalnością Spółki ma Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą:

 • Bartosz Rusinowski – Przewodniczący RN
 • Anna Pietrzak – Sekretarz RN
 • Jacek Czubak – Członek RN

Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd:

Prezes Zarządu – Grzegorz Aliszewski.

 

Przedmiot działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności Żyrardowskiego TBS Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, a także :

 • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,
 • prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą techniczną.

Tym samym Spółka realizuje obowiązki Miasta wynikające z konieczności zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

Inwestycje zrealizowane:

 1. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ossowskiego 29 (40 mieszkań)
 2. trzy budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kilińskiego 3 (80 mieszkań)
 3. trzy budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kilińskiego 1 (81 mieszkań)
 4. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 11 Listopada 48 (26 mieszkań)
 5. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa-Nila 30 (64 mieszkania)
 6. budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny przy ul. Mireckiego 66 (20 mieszkań i 10 lokali usługowych)
 7.  trzy budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Parkowej 1,2,3 (60 mieszkań)
 8. dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Parkingowej 5, 7 (94 mieszkania)
 9. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Parkingowej 9 (48 mieszkań)