Budynki mieszkalne 7 Budynki mieszkalne 6 Budynki mieszkalne 5 Budynki mieszkalne 4 Budynki mieszkalne 3 Budynki mieszkalne 2 Budynki mieszkalne 1

Żyrardowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Awaria - ikona

W razie awarii

Aby zgłosić usterkę w mieszkaniu, w przestrzeni wspólnej budynku lub na terenach przyległych do budynków Żyrardowskie TBS  Sp. z o.o

Zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe Żyrardowa

Prezes Zarządu – Grzegorz Aliszewski

 

Szanowni mieszkańcy
W związku z obowiązująca ustawą „O utrzymaniu porządku i czystości w gminach” z dn. 13.09.1996r.  obowiązkiem każdego mieszkańca jest segregacja odpadów powstających w lokalu oraz ich deponowanie w odpowiednich do tego celu przeznaczonych kontenerów.
Na podstawie kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa  stwierdzono, że w większości przypadków w zasobach Żyrardowskiego T.B.S. Sp. z o.o. obowiązek ten nie jest realizowany.
W związku z powyższym zgodnie z art. 6ka. ust. 3 w/w ustawy Prezydent Miasta Żyrardowa może nałożyć na nieruchomości, które nie realizują obowiązku segregacji odpadów, wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku wydania przez Prezydenta Miasta Żyrardowa takiej decyzji oplata zgodnie z zapisami ustawy może wzrosnąć czterokrotnie.