Deklaracja dostępności Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-04-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-21

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez aiai.pl Agencja Interaktywna – Piotr Szymański.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Żyrardowskiego TBS.
 • E-mail: tbs@zyrardow.pl
 • Telefon: (046) 855 30 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Adres: ul. 11 Listopada 48 96-300 Żyrardów
 • E-mail: tbs@zyrardow.pl
 • Telefon: (046) 855 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku  jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek nie posiada parkingu dla klientów .