STRONA GŁÓWNA
   O SPÓŁCE
   AKTUALNOŚCI
   PRZETARGI i ZAPROSZENIA
   W RAZIE AWARII
   DLA NAJEMCÓW
   KONT@KT

 

MINI GALERIA
 


 
                                                                                                
                                                                    Żyrardów, dnia 17.05.2019r.
                                                 
 
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY NA – WYKONANIE PRAC
UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH
 W ZASOBACH NALEŻĄCYCH DO
,,ŻYRARDOWSKIEGO TBS” SP. Z O.O.

   
,,Żyrardowskie TBS” Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 48, 96 – 300 Żyrardów
Zleceniodawca dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację w/w prac.
W dniu   17-05-2019 do siedziby spółki wpłynęły 2 oferty.

 Zleceniodawca wybrał najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez :

PPHU ,,MirMar”
ul. Choińskiego 6
96 – 300 Żyrardów         

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                              Żyrardów 10-05-2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac utrzymania terenów zielonych w zasobach
należących
 do: ,,Żyrardowskiego TBS” Sp. z o.o.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                Żyrardów 05.02.2019r.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              Żyrardów 12.12.2018r.
                                                                                                                                               Żyrardów 12.12.2018r. 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTYW  KONKURSIE
OGŁOSZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

UTRZYMANIE PORZĄDKU ORAZ NALEŻYTEGO STANU SANITARNEGO
W ZASOBACH
NALEŻĄCYCH DO ,,ŻYRARDOWSKIEGO TBS” SP. Z O.O.
,,Żyrardowskie TBS” Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 48, 96 – 300 Żyrardów
 Zleceniodawca dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację w/w prac.
W dniu   12-12-2018 do siedziby spółki wpłynęła 1 oferta

Zleceniodawca wybrał  ofertę  złożoną przez
 

PPHU ,,MirMar” Małgorzata Jodłowska
ul. Choińskiego 6
96 – 300 Żyrardów

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                             Żyrardów dn. 05.12.2018r.

Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku oraz należytego stanu
sanitarnego w zasobach należących do  ,,Żyrardowskiego T.B.S.” Sp. z o. o.

Załaczniki:
- wykaz powierzchni
- wzór umowy
 

                                                              (wzór) UMOWA          
 
w dniu ………………………w Żyrardowie została zawarta Umowa pomiędzy:
 
 ,,Żyrardowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul.11 Listopada 48,
reprezentowanym  przez:
  ………………………………………….zwanym dalej „Zleceniodawcą”
 a
 ……………………………………………………………………………….. z siedzibą w       …..………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
 
wybraną w drodze przetargu nieograniczonego
 
§ 1
 
1)  Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
 
Utrzymanie porządku oraz należytego stanu sanitarnego w zasobach należących do ,,Żyrardowskiego TBS”
Sp. z o.o.

 
 
1.1)   Prace, o których mowa w ust. 1, będą polegały na codziennym utrzymaniu porządku
w  zasobach należących do ,,Żyrardowskiego TBS” Sp. z o.o. a w szczególności:
- codzienne sprzątanie zanieczyszczeń, odpadów, usuwanie chwastów na terenach obsługiwanych tj. ciągi piesze wraz
z krawężnikami, jezdnie wewnątrz osiedlowe, chodniki przyległe do budynków, place zabaw, tereny zielone (wraz z
okresowym grabieniem liści oraz   wymianą piasku w piaskownicach)

-  codzienne bezzwłoczne usuwanie, śniegu, lodu, błota pośniegowego z ciągów 
komunikacyjnych, miejsc parkingowych w taki sposób aby zapewnić bezpieczny, nie    utrudniony dostęp do klatek
schodowych

-  likwidacja śliskości nawierzchni i gołoledzi najpóźniej w ciągu 1 godziny po jej wystąpieniu
-  posypywanie piaskiem
-  w czasie 12 godzin od ustania opadów wszystkie chodniki, ciągi piesze i miejsca
   postojowe muszą być oczyszczone
-  usuwanie sopli
-  usuwanie zanieczyszczeń z pomieszczeń wspólnego użytkowania wraz z piwnicami
-  zamiatanie i mycie klatek schodowych jeden raz w miesiącu
-  zmywanie podestów wiatrołapów i parterów klatek schodowych jeden raz w tygodniu
-  czyszczenie kratek znajdujących się przed wejściem do wiatrołapu
-  mycie okien i lamperii w klatkach schodowych i przejściach piwnicznych dwa razy w roku
   (wiosna, jesień)
-  utrzymanie czystości w gablotach i na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych
   oraz wywieszanie w nich informacji otrzymanych od spółki
-  dostarczanie najemcom powiadomień i aneksów
-  oczyszczanie i dezynfekcja piwnic po wylaniu nieczystości płynnych wraz z ich usunięciem
   z budynku, usuwanie wody gruntowej z piwnic budynków w przypadku jej wystąpienia.
-  wykładanie trucizn na gryzonie w pomieszczeniach wspólnego użytkowania
-  zgłaszanie dodatkowych potrzeb wywozu nieczystości znajdujących się w pergolach
-  wywieszanie flag z okazji świąt i uroczystości państwowych
-  informowanie spółki o dostrzeżonych uszkodzeniach, wadliwym działaniu instalacji i
   urządzeń,  jak również o rażącym naruszeniu przez mieszkańców porządku domowego.
 
§ 2
 
1) Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień:   01 styczeń 2019 rok
2) Termin zakończenia  prac ustala się na dzień: 31 grudzień 2019 rok
 
§ 3
 
Wszelkie prace Wykonawca realizuje przy użyciu własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
 
§ 4
 
1)Wszelkie odpady jakie powstaną w trakcie wykonywania prac będą stanowiły własność
    Wykonawcy.
 2) Wykonawca zobowiązuje się do zadysponowania odpadami w sposób zgodny z nowym 
        systemem gospodarki odpadami komunalnymi
 
§ 5
 
1) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dokonywania korekty zakresu prac ujętych w § 1
    niniejszej Umowy, dotyczących częstotliwości sprzątania z uwzględnieniem
    poszczególnych adresów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się
przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których
nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

         1)        w przypadku ustawowej zmiany  stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie umowne ulegnie modyfikacji
         proporcjonalnie do tej zmiany,

         2)      nastąpi zmiana zakresu wykonywanych prac.
 
2) Zleceniodawca dokonywać będzie bieżącej kontroli w trakcie wykonywania prac. Wykonawca jest zobowiązany do
uwzględniania wniosków i zastrzeżeń Zleceniodawcy. 

 
§ 6
Wykonawca oświadcza, że:
-  posiada wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny ekonomiczny i kadrowy do
   wykonania zamówienia
- legitymuje się wszelkimi niezbędnymi w świetle obowiązujących przepisów
  zezwoleniami na prowadzenie działalności będącej przedmiotem Umowy;
-  nie przekaże realizacji zleconych prac podwykonawcy.
 
§ 7
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, ustala się na kwotę:
 
netto …………………………. (słownie :………………………………………………………………
brutto ………………………….(słownie: ……………………………………………………….
 
§ 8
   
1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu Umowy, będzie płatne, za
   wykonanie usługi po wystawieniu faktury VAT, w cyklu miesięcznym proporcjonalnie do
   wartości całego zamówienia.
2) Faktura, o której mowa w ust. 1, będzie realizowane w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od
daty dostarczenia Zlecającemu kompletnych dokumentów rozliczeniowych, po ich uprzednim sprawdzeniu przez
Zleceniodawcę pod względem merytorycznym i rachunkowym.

3) Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku  Zleceniodawcy

§ 9

 
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek
    wykonywania prac, z winy Wykonawcy.
2) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o powstałych
    szkodach i na koszt własny, doprowadzić do stanu pierwotnego.
3)Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki, obrażenia,
    mające związek z nienależytym wykonaniem umowy bądź brakiem jej wykonania w
    szczególności: braku likwidacji gołoledzi, usuwania sopli, posypywania śliskości piachem,
    zbyt późnym podjęciem czynności.
 
§ 10
 
1) Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………… nr tel.  ….......
 
Do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zleceniodawcy   jest:………………………… nr tel. ...............
 
§ 11
 
1) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, obowiązującą formą
odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2) Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w następujących przypadkach:
- za każdy dzień opóźnienia w realizacji poszczególnych, zleconych części przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wartości
 Umowy brutto,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu szkód w wysokości 1% wartości Umowy brutto, licząc od dnia wyznaczonego do
usunięcia szkód,

- w przypadku odstąpienia od Umowy  przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po   stronie Wykonawcy, kara będzie
 wynosiła 10% wartości Umowy brutto. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zlecić wykonanie pozostałej części
Umowy innemu wykonawcy i wszelkimi kosztami z tym związanymi obciążyć Wykonawcę.

- w przypadku odstąpienia od Umowy  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy , kara będzie
wynosiła 10% wartości Umowy

3) W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje pełnej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 
§ 12
1.Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
 
- jeśli Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo wezwania Zamawiającego przez okres
 dłuższy niż ….. dni;

-  wykonuje prace niezgodnie z postanowieniami Umowy;
-  ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;
     -  wadliwego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
- Jeżeli Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo pisemnego wezwania do ich zapłaty
- przypadku naruszenia postanowień zawartej Umowy
 
§ 13
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy
powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 14
 
Wszelkie zmiany  ustaleń niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.
 
§ 15
Strony zgodnie wykluczają możliwość dokonywania przelewów wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

 
§ 16
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywany bez udziału podwykonawców
 
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo
 zamówień publicznych.

 
§ 18
Wszystkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

 
§ 19
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy jeden dla Zleceniodawcy.
 
 
 
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA                                                                                       WYKONAWCA                                                                                                                                                                                                                         


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                                       Żyrardów 05.12.2018

 

 

 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie pełnego zakresu
przeglądów  
kominowych w zasobach     ,,Żyrardowskiego TBS” Sp. z o.o.

 

Załączniki:

- wzór umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

                                                                                                                                            Żyrardów 21-05-2018

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                      

                                                                                             ŻYRARDÓW DN. 21.05.2018R.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik:


------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 


   

----------------------------------------------------------------------------------------