STRONA GŁÓWNA
   O SPÓŁCE
   AKTUALNOŚCI
   PRZETARGI
   W RAZIE AWARII
   DLA NAJEMCÓW
   KONT@KT

 

MINI GALERIA
 


Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
96-300 Żyrardów ul. 11 Listopada 48
Tel. +48 (046) 855 30 00, tel./fax +48 (046) 854 22 41
NIP 838-16-44-803; REGON 016174940
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000147808 Kapitał zakładowy: 18 492 000,00 zł.
Bank: BS Sk-ce Filia Żyrardów 29 9297 0005 0447 6267 2002 0002

O SPÓŁCE

 

 

          Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest Spółką gminną powołaną na podstawie uchwały Nr XIII/102/99 Rady Miejskiej w Żyrardowie z dnia 29.10.1999r. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców  pod Nr KRS 0000147808 prowadzonego przez  Sąd Rejonowy  dla mst. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy KRS. Swą działalność Spółka rozpoczęła w roku 2000.

 

          Organy Spółki:

Najważniejszy organ Spółki to Zgromadzenie Wspólników, którym jest Prezydent Miasta Żyrardowa lub delegowany przez niego pełnomocnik. Stały nadzór nad działalnością Spółki ma Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą: 

- Bartosz Rusinowski - Przewodniczący RN

- Anna Pietrzak - Sekretarz RN

- Robert Sobczak - Członek RN

          
Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd:

  Prezes Zarządu    - Grzegorz Aliszewski.

  

          Przedmiot działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności Żyrardowskiego TBS Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, a także :

-         przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

-         wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,

-         prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą techniczną.

 

Tym samym Spółka realizuje obowiązki Miasta wynikające z konieczności zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.

 AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Inwestycje zrealizowane: 

 
1. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ossowskiego 29 (40 mieszkań)

     2. trzy budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kilińskiego 3 (80 mieszkań)
     3. trzy budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kilińskiego 1 (81 mieszkań)
     4. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 11 Listopada 48 (26 mieszkań)
     5. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jedności Robotniczej 30 (64 mieszkania)
     6. budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny przy ul. Mireckiego 66 (20 mieszkań i 10 lokali usługowych)
     7.
trzy budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Parkowej (60 mieszkań)
     8. dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Parkingowej 5, 7 (94 mieszkania)